ข่าวกรอง Veranstaltungen

หน่อศรีมหาโพธิ์ลังกา

 

มาทำความรู้กันให้กระจ่างแจ้ง ทำไม? หน่อศรีมหาโพธิ์ลังกาจึงมีความเป็นไปสำคัญมาก..

ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พระอานนท์เมื่อมีชาวสาวัตถีทูลถามเรื่องต้นโพธิ์ ว่า “ดูกรอานนท์ ดีแล้วท่านจงนำหน่อไปปลูกเถิด เมื่อท่านนำพื้นต้นมหาโพธิ์มาปลูกไว้แล้วแม้ถึงตถาคตจะเที่ยวจาริกไป ก็จักเป็นประหนึ่งว่าตถาคตอยู่ในเชตวันเนืองนิตย์” ข้อความนี้แสดงว่ามีพุทธวินิจฉัยให้บูชาต้นโพธิ์แทนพระพุทธองค์นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมา

หน่อศรีมหาโพธิ์ลังกา แยกส่วนมาจากต้นศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่พระองค์นั้งตรัสรูัใต้ต้นนี้ หน่อศรีมหาโพธิ์ที่วัดวิปัสสี(อายุแยกหน่อได้ 3-4ปี) ได้แยกส่วนมาจากต้นศรีมหาโพธิ์ลังกา ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ ความหมายเป็นจริง คือ ต้นเดียวที่พระพุทธองค์ใด้ตรัสรู้

"หน่อ" คือ พืชที่งอกจากกอหรือเหง้าของต้นใหญ่เชื้อสายเจริญยื่นออกมาจากลำตัวหรือลำต้นเดิม "หน่อพุทธางกูร" เชื้อไขของพระพุทธเจ้า เชื้อสายเนื้อเชื้อกษัตริย์

"ต้นศรีมหาโพธิ์" หมายถึง ต้นโพธิ์ตรัสรู้และที่เกิดพร้อมวันเดียวพระพุทธเจ้าเท่านั้น

"ใบจากต้นศรีมหาโพธิ์" ในลังกา (อายุ ๒๓๔๐ปี) มีรูปลักษณะไม่เหมื่อนต้นโพธิ์ทั่วไป (แม้แต่ต้นมหาโพธิ์ที่พุทธคยา อินเดียที่มีอายุเพียง ๑๓๗ปี ) มีเอกลักษณ์ ใบจะเรียวยาวสวยงามวิจิตรตระการตา ใบจะไม่กลม ไม่หยักศก ที่ศูนย์เริ่มต้นใบแตกเป็น 8 สาย (มรรคมีองค์ 8) ที่ปลายจะเรียวยาวยื่นออกมามากเป็นพิเศษ

ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 33 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 25 ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ โคตมพุทธวงศ์ กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าองค์ที่ 28 พระนามว่า พระโคตมพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญเพียรประพฤติทุกรกิริยาอยู่ 6 ปี จึงได้ประทับตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ต้นไม้อัสสัตถะพฤกษ์(ต้นโพธิ์) ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลา
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระนางสังฆมิตตาเถรี ได้นำกิ่งด้านขวาของต้นมหาโพธิที่ตรัสรู้นั้นไปมอบแด่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ทรงปลูกไว้ ณ เมืองอนุราธปุระ ในลังกาทวีป ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน...”

“ต้นอัสสัตถพฤกษ์” นั้น รู้จักกันดีในชื่อของ ต้นโพ, ต้นโพธิใบ, ต้นโพธิ์ หรือพระศรีมหาโพธิ ชาวลังกาเรียกว่า Bohd tree นี้นับได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธประวัติอีกชนิดหนึ่ง เพราะเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร ในระหว่างบำเพ็ญพรตเพื่อหาสัจธรรมนั้น ได้ทรงเลือกนั่งประทับที่โคนต้นโพธิ์จนกระทั่งพระองค์ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาน คือ อริยสัจ 4 อันประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เมื่อวันเพ็ญ เดือน 6 คำว่า "โพธิ์" เป็นชื่อเรียกถึงการ"ตรัสรู้" ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไม่ใช่ชื่อพันธุ์ต้นไม้แต่เป็นชื่อของต้นไม้ที่พระพุทธเจ้า ประทับนั่งและตรัสรู้ใต้ต้นไม้นั้นต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่ตรัสรู้นั้น ได้มีกำเนิดขึ้นมาในวันและเวลาเดียวกับที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ถือเป็น 1 ใน 7สิ่งที่กำเนิดมาพร้อมๆ กับพระพุทธองค์ เรียกว่า "สหชาติ" อันประกอบด้วย

๑ พระนางยโสธรา หรือ พระนางพิมพา-มเหสีของพระพุทธองค์ 
๒ พระอานนท์-ผู้เปรียบเสมือนเลขาฯ ส่วนพระองค์ 
๓ อำมาตย์กาฬุทายี 
๔ นายฉันนะ-ผู้ดูแลม้า 
๕ ม้ากัณฐกะ-ม้าส่วนพระองค์ที่นำเสด็จไปสู่การออกทรงผนวช 
๖ ขุมทรัพย์ทั้ง 4 
๗ ต้นพระศรีมหาโพธิ์-กำเนิดมาเพื่อรอรับการเสด็จมาประทับใต้ร่มเงา และตรัสรู้ ถือว่าเพื่อเป็นโพธิรุกขะประจำพระองค์

 

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Vipassy Meditation Tempel